เชือกโรยตัว

การอบรมโรยตัวด้วยระบบเชือกโรยตัว 2 เส้น

อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในงานโรยตัว คงหนีไม่พ้นเชือกโรยตัว อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องผ่านการอบรมโรยตัวมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากการทำงานบนที่สูง หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ดี ได้มาตรฐานและใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นเดียวกัน ยิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้มากเท่านั้น อบรมโรยตัว อบรมอะไรบ้าง หลักสูตรการอบรมโรยตัว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการโรยตัวอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ การโรยตัวจำเป็นต้องโรยตัวด้วยระเชือก 2 เส้นเพราะหากเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งขาด ก็ยังมีเชือกโรยตัวอีกเส้นที่ช่วยชีวิตไว้ หลักสูตรการอบรมโรยตัว ควรเป็นหลักสูตรได้มาตรฐาน เช่น หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน IRATA, ANSI, OSHA ผู้เข้ารับการอบรมโรยตัวจะได้เรียนรู้ทั้งภาพทฤษฎีและได้ฝึกในภาคปฏิบัติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง การบ่งชี้อันตราย เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง การควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในงานโรยตัว รับบการยับยั้งการตกลงมาจากที่สูง ป้องกันเพื่อไม่ให้สิ่งของตกลงมาจากที่สูง วิธีการทำงานแบบปล่อยมืออิสระ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานเพื่อรับมือกับความเสี่ยง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องสามารถรับมือจัดการหรือให้ความช่วยเหลือกันได้ การเลือกผู้รับเหมามาทำงานบนที่สูง สำหรับนายจ้างที่ต้องจ้างผู้รับเหมามาทำงานบนที่สูง ต้องตัดสินใจเลือกให้ดี ทีมงานโดรยตัว ที่มีประสบการณ์อย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องเลือกทีมงานหรือผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองหรือทีมงานมีใบรับรองจากสถาบันต่างๆ ที่เชื่อถือได้  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมโรยตัวตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนั้นทีมงานโรยตัวจะต้องใช้ระบบเชือกโรยตัว 2 เส้นเท่านั้น เพราะหากไม่ใช้เชือกโรยตัว 2 เส้นแล้วพนักงานเกิดตกลงมาเสียชีวิต […]